Bureau Veritas na VI Kongresie Bezpieczeństwa Żywności